A conceptual analysis of the oceanic feeling

5,00 

With a special note on painterly aesthetics
Saarinen, Jussi A.
978-951-39-6077-3; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (518)
2015

Jussi A. Saarinen analysoi tutkimuksessaan valtamerellisen tunnetilan käsitteen kehityshistoriaa, merkityksiä ja soveltamistapoja. Perinteisesti valtamerellistä tunnetta on pidetty ohimenevänä ykseyden tunteena itsen ja maailmankaikkeuden välillä. Saarinen haastaa perinteisen käsityksen ja tarjoaa nykyfilosofisen tunneteoretisoinnin pohjalta hienojakoisemman määritelmän.

- Valtamerellistä tunnetta on kahta eri tyyppiä. Ensimmäistä määrittää ohimenevä kokemus minuuden rajojen hälvenemisestä. Siihen voi liittyä ykseyden tunnetta jonkin asian - kuten luonnon tai toisen ihmisen - kanssa. Toisen tyypin valtamerellisyys ilmenee puolestaan vakiintuneempana taustatunteena, joka kehystää kokonaisvaltaisesti itsen ja maailman välistä kokemuksellista suhdetta. Sen pohjalta maailma koetaan kannattelevana, ykseyden läpäisemänä kokonaisuutena, Saarinen kertoo tutkimuksestaan.

Valtamerellisen tunteen tyyppien määrittelyn lisäksi Saarinen tarkastelee tutkimuksessaan valtamerellistä tunnetta maalaamisprosessin ja maalausten esteettisten analyysien valossa.

- Maalatessa valtamerellinen tunne voi olla vapauttava ja luovaa prosessia edistävä kokemus.

Lisäksi se voi edesauttaa minä-maailma-suhteen uudelleenjäsentämistä taiteellisen työskentelyn kautta, Saarinen kuvailee.

Toisinaan kirjallisuudessa esiintyy perusteettomia päätelmiä valtamerellisen tunnetilan ja taideteosten kuvakielen välisistä suhteista.

- Vaikka valtamerellinen tunnetila vaikuttaisi olennaisesti mm. visuaaliseen havaitsemiseen ja sen kautta kuvalliseen ilmaisuun, ei ole luotettavia keinoja tehdä johtopäätöksiä tilan läsnäolosta luovassa prosessissa tutkimalla itse kuvia. Valtamerellisen tunteen käsitteellä on tästä huolimatta perusteltu paikkansa esteettisessä analyysissä, esimerkiksi vastaanottajan kokemusten ja teosten kokonaisvaikutelmien luonnehdinnoissa, Saarinen perustelee.

Saarisen tutkimus tarkentaa käsitystämme valtamerellisestä tunteesta sekä laajentaa filosofis-käsitteellistä teoretisointia tunne-elämämme perustoista.

 

7 varastossa

Lisätiedot