Moto-kerho

1,00 

Motoristen perustaitojen harjaannuttaminen koulun kerhossa
Sääkslahti, Arja; Cantell, Marja
951-39-0916-6; 1456-4092
Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos / Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus
Julkaisuja (4)
2001

Kirja on tarkoitettu lasten liikunnan kanssa tekemisissä oleville sekä tietolähteeksi että virikkeiden antajaksi. Siinä kuvataan perusopetuksen esi- ja ensiluokkalaisille järjestetyn Moto-kerhon taustalla olevia teoreettisia malleja sekä itse kerhon toimintaa yhden lukuvuoden aikana, yhteensä 20 kertaa.

Moto-kerhon ohjelmat perustuivat motorisen oppimisen, sensorisen integraation ja dynaamisten systeemien teorian sovelluksiin. Oppimisen voidaan ajatella tapahtuvan vastavuoroisessa dynaamisessa vuorovaikutuksessa lapsen persoonallisuuden eri osa-alueiden kehityksen ja ympäristö välillä. Ne lapset, joilla on vähän kokemusta liikunnasta tai joilla on motorisen oppimisen ongelmia, tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja palautetta sekä runsaasti aikaa motoristen perustaitojen harjoittelussa.

Dynaamisten systeemien teoriaan pohjautuen oppimista voi tukea monipuolisella ja vaihtelevilla fyysisillä oppimisympäristöillä. Oppimistilanteessa informaation prosessointi on tärkeää, jolloin motoristen tehtävien tulee tukea erityisesti lapsen sensorisen tiedon hyväksikäyttöä ja sen yhdistymistä muuhun tietoon. Kerhosisältöjen kuvauksissa kerrotaan, millaisilla oppimisympäristöillä ja välineillä lasten taitojen oppimista voidaan tukea.

Tuokioiden sosioemotionaalinen ilmapiiri ja opettajan käyttämät opetustyylit ovat tärkeitä oppimista tukevia tekijötä. Opetustyylien harkittu käyttö ja tietoinen vaihtelu edesauttaa myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luomista tuokioille. Kerho-ohjelmat sisältävät kuvauksen siitä, miten opettaja voi antaa erilaisiin tehtäviin ohjeet.

Palautteen saaminen on tärkeä oppimisprosessia tukeva tekijä. Jotta palautetta voi antaa mielekkäällä tavalla, on ensin mietittävä, millaisia asioita ja tekijöitä liikkumisessa arvioidaan. Kerho-ohjelmissa kuvataan arviointia ja sitä kuinka arvioinnissa kiinnitetään huomiota yhä yksityiskohtaisempiin asioihin.

Moto-kerhon ohjelmat läpikäyneet esi- ja ensiluokkalaiset tutkittiin keväällä loppumittauksissa. Tilastolliset analyysit vahvistivat käytännön kokemuksia siitä, että kerhoon osallistuneiden lasten motoriset perustaidot olivat kehittyneet ja he olivat saavuttaneet vertaisryhmän taitoja.

5 in stock

Category:

Additional information