Olet täällä

Essays on current account imbalances

Nieminen, Mika
978-951-39-6989-9; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (174)
2017

Nieminen tutki väitöskirjassaan vaihtotaseen tasapainoon ja sopeutumisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä. Vaihtotase kuvaa kansantalouden nettolainanantoa ulkomaille eli mikäli vaihtotase on alijäämäinen, kansantalous velkaantuu suhteessa muuhun maailmaan. Niin maailmanlaajuiset kuin myös euroalueen sisäiset vaihtotase-epätasapainot kasvoivat ennennäkemättömän suuriksi vuonna 2008 puhjenneen finanssikriisin aattona. Nämä vaihtotase-epätasapainot olivat keskeinen tekijä talouskriisien taustalla.

Nieminen havaitsi väitöstutkimuksessaan, että aiemmin huomioitujen taloudellisten tekijöiden lisäksi myös uskonto ja kulttuuri vaikuttavat talouden ulkoiseen tasapainoon. Roomalais-katolisten väestöosuudella on negatiivinen vaikutus vaihtotaseen tasapainoon. Löydös saa tukea laajasta yksilötason kyselytutkimuksesta, joka osoittaa, että katolilaiset eivät pidä säästäväisyyttä yhtä tärkeänä arvona kuin muut uskonnolliset ryhmät. Koska kulttuuri ja arvot ovat hitaasti ajassa muuttuvia tekijöitä, maailmanlaajuiset ja euroalueen sisäiset vaihtotase-epätasapainot voivat olla suhteellisen pysyviä ilmiöitä.

Vaihtotaseen sopeutumisnopeutta käsittelevä kirjallisuus on tutkinut aiemmin lähinnä valuuttajärjestelmän vaikutuksia. Nieminen havaitsi tutkimuksessaan myös palkkaneuvottelujen koordinaation asteen vaikuttavan talouden ulkoiseen sopeutumiseen. Hajautettu, yrityskohtainen palkkaneuvottelu nopeuttaa vaihtotaseen sopeutumista kohti pitkän aikavälin tasapainoa.

- Yksittäinen euroalueen jäsenmaa on luopunut valuuttakurssijouston mahdollisuudesta. Mikäli ylijäämäiset keskitetyn palkkaneuvottelun Pohjois-Euroopan maat siirtyisivät yrityskohtaiseen palkkaneuvotteluun, euroalueen sisäiset vaihtotase-epätasapainot saattaisivat tämän seurauksena pienentyä, Nieminen sanoo.

Lisäksi Nieminen havaitsi, kuinka syventyneestä yhdentymiskehityksestä huolimatta kauppataseen, reaalisen valuuttakurssin ja kotimaisen sekä ulkomaisen tuotannon suhde vaihtelee EMU 12 -maiden kesken huomattavasti. Kotimaisessa talouskeskustelussa kustannuskilpailukyvyn merkitys on korostunut. Niemisen väitöskirjatutkimus antaa viitteitä siitä, että nettoviennin ja kustannuskilpailukyvyn väillä ei ole kovinkaan selkeää yhteyttä.

 

33,00 €
Varasto: 
13