Empty

Total: 0,00 €

You are here

Pre-service teachers and guided inquiry-based science teaching with simulations

Lehtinen, Antti
978-951-39-7181-6; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (591)
2017

Simulaatioilla eli tosimaailman ilmiöitä mallintavilla ohjelmilla on tutkitusti luonnontieteiden oppimista ja oppimismotivaatiota edistävä vaikutus muihin kokeellisen työskentelyn muotoihin verrattuna. Kuitenkin simulaatioita käytetään suomalaisten koulujen alaluokilla melko vähän kansainvälisesti verrattuna. Lehtinen selvitti väitöskirjassaan, kuinka laadukasta luonnontieteiden opetusta simulaatioiden avulla voitaisiin edistää opettajankoulutuksen avulla.

- Opettajankoulutuksessa tulisi vahvistaa opettajaopiskelijoiden luottamusta heidän omaan teknologiseen osaamiseensa sekä antaa valmiuksia simulaatioiden avulla toteutettavan tutkivan oppimisen tukemiseen, Lehtinen toteaa.

Opettajan on tuettava simulaatioiden käyttöä

Tutkimuksessaan Lehtinen tarkasteli tukea, jota luokanopettajaopiskelijat ja simulaatiot tarjosivat tutkivalle oppimiselle alakoulun luonnontieteiden oppitunneilla. Opettajan tarjoama monipuolinen tuki oli erittäin tärkeässä asemassa simulaatioita käytettäessä.

- Opettajaopiskelijat pystyivät mukauttamaan antamaansa tukea sekä oppilaiden toiminnan että simulaation tarjoaman tuen mukaan, Lehtinen kertoo.

Tukea tarjottiin sekä simulaatiotyöskentelyn aikana että laajemmin osana tutkivaa oppimisprosessia. Simulaatiotutkimuksissa opettajaopiskelijat esimerkiksi ohjasivat oppilaita perustelemaan omia johtopäätöksiään, mihin simulaatio ei tarjonnut tukea. Opettajaopiskelijat myös tukivat oppilaita tutkittavaan ilmiöön liittyvässä laajemmassa tiedonmuodostusprosessissa, esimerkiksi ennakkokäsitysten esille tuomisessa ja niiden vertailussa tutkimustuloksiin.

Opettajankoulutuksessa huomio teknologiasta pedagogiikkaan ja oppimisen tukemiseen

Lehtinen ehdottaa kahta tavoitetta opettajankoulutukselle: Yhtäältä tulisi tukea opiskelijoiden myönteisen asenteen kehittymistä tieto- ja viestintäteknologisten välineiden, kuten simulaatioiden, opetuskäyttöä kohtaan. Toisaalta heille tulisi tarjota tarpeeksi mahdollisuuksia harjoitella sellaisen tutkivan oppimisen pedagogiikkaa, jossa hyödynnetään näitä välineitä.

Harjoitteluprosessia sopivasti tukemalla mahdollistetaan se, että opiskelijat voivat keskittyä pedagogiikkaan teknologisten seikkojen sijaan. Tutkivan oppimisen pedagogiikassa olisi tärkeää ymmärtää oppimisen tukemisen eri muotojen merkitys luokkahuonevuorovaikutukselle.

Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa ja ne antavat myös suuntaviivoja luonnontieteiden opetuksen suunnitteluun.

Lehtisen väitöstutkimusta ovat tukeneet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

 

29,00 €
Stock: 
15